Analytisk informasjon

Konsern

Definisjon20122011201020092008
RESULTAT
Salgsinntekter11 46613 70415 82910 67011 056
Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721)
Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)
Personalkostnader (908) (864) (582) (772) (761)
Andre driftskostnader (1 752) (1 630) (1 571) (1 418) (1 453)
EBITDA2 1131 1451 9232 076(13 688)
Av- og nedskrivninger (1 259) (803) (1 270) (882) (850)
Driftsresultat 854 343 653 1 194 (14 538)
Finanskostnader (557) (584) (471) (661) (684)
Resultat før skatt og solgt virksomhet297(241)182533(15 223)
Skattekostnad (349) (456) (574) (336) (902)
Årsresultat (52) (698) (392) 198 (15 900)
- herav driftsresultat tidligere eierskap i REC (1 090) (1 991) (137) (15 912)
- herav årsresultat tidligere eierskap i REC (1 086) (1 975) (137) (16 537)
RESULTAT OG AVKASTNING, eksklusive tidligere eierskap i REC
Driftsresultat8541 4332 6441 3311 374
Årsresultat (52) 388 1 583 335 637
Egenkapitalavkastning (ROE)2(0,7%)4,2%14,6%2,8%3,1%
Avkastning engasjert kapital (ROCE)34,1%6%10%5%4,1%
KONTANTSTRØM
Netto kontantstrøm fra driften12363 5105651 8791 085
Investeringer (ikke oppkjøp)1 0881 2151 5331 6631 757
KAPITALFORHOLD
Totalkapital24 79424 71029 61328 91830 520
Engasjert kapital421 66520 91927 02825 87027 067
- herav arbeidskapital587 (248) 3 505 636 930
Egenkapital7 5758 13110 46411 15412 530
Egenkapitalandel530,6%32,9%35,3%38,6%41,1%
Børsverdi8 87711 32113 60313 53713 293
Netto rentebærende gjeld610 6489 32113 06711 60111 442
Netto rentebærende gjeld / EBITDA94,84,04,65,25,3
Ubenyttede trekkfasiliteter3 9004 4003 6924 5584 531
Andel flytende lån52%53%67%58%63%
AKSJERELATERTE NØKKELTALL
Antall A-aksjer (i tusen)115 428115 428115 428 115 465 115 465
Antall B-aksjer (i tusen)79 75979 75979 759 79 759 79 759
Antall egne B-aksjer (i tusen)397397451451451
Aksjekurs per 31.12. A-aksje45,6058,0070,0069,7568,50
Aksjekurs per 31.12. B-aksje45,3058,0069,2568,7567,50
Resultat per aksje (eksklusive REC)7(0,27)1,998,111,713,26
Kontantstrøm per aksje fra driften1,2118,002,899,625,56
Utbytte per aksje2,502,507,502,252,25
Antall ansatte1 2161 2071 1239791 086

Forretningsområde Produksjon

Definisjon20122011201020092008
RESULTAT
Salgsinntekter7551 0241 2208661 002
Andre (tap)/gevinster netto6(24)20(4)(44)
Kjøp av varer og energi 40
Personalkostnader (49) (37) (34) (35) (32)
Andre driftskostnader (225) (194) (205) (176) (191)
EBITDA4877691 001651776
Av- og nedskrivninger (45) (45) (43) (43) (45)
Driftsresultat442724958608731
ANDRE NØKKELTALL
Investeringer (ikke oppkjøp)2462170174113
Engasjert kapital4 7764 4644 3954 3144 203
Salgspris (øre/kWh)2232392730
Produksjonsvolum (GWh)3 2733 1353 0413 0183 248
Produksjon i % av normalproduksjon810610110197110
Fordeling av driftsresultat på:
- Vannkraft435743929618746
- Krafthandel7(19)29(10)(15)
Antall ansatte4642403736

Forretningsområde Varme

Definisjon20122011201020092008
RESULTAT
Salgsinntekter1 1071 1201 259796713
Kjøp av varer og energi (510) (598) (727) (406) (326)
Personalkostnader (71) (67) (47) (49) (52)
Andre driftskostnader (214) (196) (171) (133) (135)
EBITDA312259314208200
Av- og nedskrivninger (395) (157) (151) (136) (142)
Driftsresultat (83) 102 163 72 58
ANDRE NØKKELTALL
Investeringer (ikke oppkjøpt)326463518575672
Engasjert kapital5 5765 4645 2804 7564 353
Antall ansatte7771726759
Fjernvarmevirksomheten
Salgspris, inkludert distribusjon (øre/kWh)5971726165
Energiproduksjon (GWh)1 7201 5481 7821 3821 192
Brenselskostnad (øre/kWh)2836392826
Brutto dekningsbidrag solgt volum (øre/kWh)3230293036
Andel fornybare energikilder1293%84%74%86%89%
Industrivarme
Energiproduksjon (GWh)2742802469329
Salgspris (øre/kWh)2728 25 25 24
Avfall (tusen tonn)1311291145737
Brutto dekningsbidrag (øre/kWh)121413

Forretningsområde Nett

Definisjon20122011201020092008
RESULTAT
Salgsinntekter3 9924 2024 8043 3853 352
Kjøp av varer og energi (1 577) (1 909) (2 608) (1 217) (1 463)
Personalkostnader (201) (166) (64) (177) (129)
Andre driftskostnader (1 195) (1 143) (1 054) (956) (893)
EBITDA1 0199831 0771 035868
Av- og nedskrivninger (504) (514) (546) (542) (545)
Driftsresultat515469532493322
ANDRE NØKKELTALL
Investeringer (ikke oppkjøp)497444489528554
Engasjert kapital9 2379 2579 6689 3969 663
NVE-kapital6 1496 0636 1606 0455 936
NVE-rente4,2%5,3%5,6%6,2%7,4%
Inntektsramme eks. overføringskostnader2 1702 3122 8912 4611 989
Volum nettap (GWh)9901 0191 2491 1411 148
KILE-kostnad106190676234
Regulert dekningsbidrag131 9261 9162 2872 1061 616
Resultateffekt mer/(mindreinntekt)11268212(203)(16)205
Akkumulert mer/(mindreinntekt) per 31.1211425155(57)143149
Antall kunder (i tusen)563552545541538
Antall ansatte223212203198178

Forretningsområde Marked

Definisjon20122011201020092008
RESULTAT
Salgsinntekter5 5377 2758 2895 0625 384
Andre (tap)/gevinster netto44(85)1619(24)
Kjøp av varer og energi (4 489) (6 297)(7 323) (4 292) (4 626)
Personalkostnader (280) (233) (173) (154) (149)
Andre driftskostnader (429) (366) (350) (278) (277)
EBITDA383293460356308
Av- og nedskrivninger (20) (16) (17) (12) (10)
Driftsresultat 364 277 442 344 297
ANDRE NØKKELTALL
Investeringer (ikke oppkjøp)180107111030
Engasjert kapital1 7531 2153 3912 0802 331
Salgsvolum strømsalg (GWh)16 37415 47415 86713 23812 936
Antall hel- og deleide kunder (i tusen)905878850656638
Brutto margin strømsalg (øre/kWh)3,94,14,23,73,8
Fordeling av driftsresultat:
Strømsalg300201348240216
- herav verdiendring derivater44(85)1619(24)
Faktura og kundetjenester64769510381
Antall ansatte560492447293302

Annen virksomhet/elimineringer

Definisjon20122011201020092008
RESULTAT
Salgsinntekter7684257562605
Andre (tap)/gevinster netto87(940)(920)(55)(15 653)
Kjøp av varer og energi (254) (211) (213) (449) (434)
Personalkostnader (308) (360) (264) (357) (400)
Andre driftskostnader 312 269 210 126 43
EBITDA(87)(1 159)(930)(174)(15 839)
Av- og nedskrivninger (295) (70) (513) (149) (107)
Driftsresultat (383) (1 228) (1 442) (323) (15 946)
ANDRE NØKKELTALL
Investeringer (ikke oppkjøp)59139345375389
Engasjert kapital3235194 2945 3246 518
Fordeling av driftsresultat på:
- Stab og støttetjenester (67) (133) (104) (151) (142)
- BioWood Norway (398) (80) (384) (8) (5)
- Embriq (34) (1) (49) (52)
- REC, tidligere eierskap (1 090) (1 991) (137) (15 912)
- Øvrig116761 08625113
Antall ansatte310390361384511

DEFINISJON
1. Netto kontantstrøm fra driften = som definert i konsernets kontantstrømanalyse
2. Egenkapitalavkastning = Årsresultat eksklusive resultat fra tidligere eierskap i REC / Gjennomsnittlig egenkapital inkl minoriteter
3. Avkastning engasjert kapital = Driftsresultat eksklusive resultat fra tidligere eierskap i REC / Gjennomsnittlig engasjert kapital
4. Engasjert kapital = Egenkapital + Netto rentebærende gjeld + Netto skatteposisjoner
5. Egenkapitalandel = Egenkapital / Totalkapital
6. Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld - Rentebærende fordringer og likvider
7. Resultat per aksje = Årsresultat eksklusive resultat fra tidligere eierskap i REC/Gj.sn. antall aksjer
8. Produksjon i forhold til gjennomsnittlig produsert volum de siste ti årene justert for effektivitetsforbedringer
9. EBITDA = EBITDA fra kjernevirksomheten i Produksjon, Varme, Nett og Marked
10. Kile - kostnad = kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi
11. Se omtale i note 2.20 c i årsregnskapet.
12. Tilsvarer bruk av fornybare energikilder inklusiv elektrisitet
13. Regulert dekningsbidrag = Inntektsramme eksklusive overføringskostnader fra Statnett fratrukket kostnader til nettap.

Last ned til Excel