Balanse Hafslund ASA

31. desember
Millioner kronerNoter20122011
Eiendeler
Utsatt skattefordel615
Sum immaterielle eiendeler15
Sum varige driftsmidler7176178
Aksjer i datterselskap, tilknyttet- og felleskontrollert selskap815 18415 182
Andre langsiktige fordringer3, 93 0903 120
Sum finansielle eiendeler18 27418 302
Sum anleggsmidler18 45018 495
Kundefordringer og andre fordringer104431 239
Derivater2216
Bank16109665
Sum omløpsmidler5741 920
Sum eiendeler19 02420 415
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital4 3474 348
Opptjent egenkapital2 6383 082
Sum egenkapital17, 186 9857 430
Avsetning for forpliktelser36367
Langsiktig rentebærende gjeld13, 149 9189 932
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser9 9819 999
Kortsiktig rentebærende gjeld111 350750
Leverandørgjeld1428
Avsatt utbytte17487487
Betalbar skatt626
Annen kortsiktig gjeld122071 695
Sum kortsiktig gjeld2 0582 986
Sum egenkapital og gjeld19 02420 415
Oslo 19. mars 2013

Birger Magnus
styreleder

Maria Moræus Hanssen
nestleder

Ellen Christine Christiansen

Odd Håkon Hoelsæter

Hans Kristian Rød

Jane Koppang

Per Luneborg

Per Orfjell

Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef

Last ned til Excel