Kontantstrømoppstilling Hafslund ASA

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20122011
Ordinært resultat før skatt57(364)
Avskrivninger og nedskrivninger72519
Andre resultatposter justert for likviditetseffekt(10)1 173
Inntektsført ikke mottatt konsernbidrag(416)(1 192)
Endring arbeidskapital med mer(4)(31)
Endring fordring konsernselskaper(1 481)4 831
Netto kontantstrøm fra driften(1 829)4 436
Investert i varige driftsmidler7(26)(62)
Investering i datterselskaper(2)
Salg av driftsmidler eller datterselskaper85
Endring i langsiktige fordringer7253
Netto kontantstrøm investeringer(13)196
Endring rentebærende gjeld586(2 873)
Netto mottatt konsernbidrag1 192355
Endring andre langsiktige forpliktelser(4)12
Utbetalt utbytte(487)(1 461)
Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter1 287(3 967)
Netto endring bankbeholdning(555)665
Bank per 1. januar6650
Bank per 31. desember109665

Last ned til Excel