Resultat Hafslund ASA

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20122011
Driftsinntekter238222
Lønn og andre personalkostnader2, 3155175
Ordinære avskrivninger og nedskrivninger72519
Andre driftskostnader41961 353
Driftskostnader3761 547
Driftsresultat(138)(1325)
Resultat aksjeinvesteringer54128
Netto finansposter5154933
Finansielle poster195961
Ordinært resultat før skatt57(364)
Skattekostnad ordinært resultat6(15)(39)
Årsresultat42(403)
Disponeringer:
Utbytte17487487
Overført (fra)/til egenkapital (445) (890)

Last ned til Excel