Balanse konsern

31. desember
Millioner kronerNoter20122011
Eiendeler
Varige driftsmidler618 36518 632
Immaterielle eiendeler72 4322 379
Investeringer i tilknyttete selskaper9560426
Langsiktige fordringer12, 19712462
Langsiktige eiendeler22 06921 899
Varer8261
Kundefordringer og andre fordringer10, 132 3331 708
Derivater3, 108726
Finansielle eiendeler10, 111102
Betalingsmidler10, 14223870
Kortsiktige eiendeler2 7252 767
Sum eiendeler24 79424 666
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital154 2754 275
Opptjent egenkapital3 2803 833
Ikke-kontrollerende eierinteresser2023
Egenkapital7 5758 131
Lån10, 178 4229 047
Utsatt skatt183 1043 186
Pensjoner og liknende forpliktelser19169
Langsiktig gjeld11 69512 233
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld10, 161 9932 133
Derivater3, 107486
Betalbar skatt25338280
Lån10, 173 1191 802
Kortsiktig gjeld5 5244 302
Sum gjeld17 21916 535
Sum gjeld og egenkapital24 79424 666

Styret i Hafslund ASA

Oslo, 19. mars 2013

Birger Magnus
styreleder

Maria Moræus Hanssen

Ellen Christine Christiansen

Hans Kristian Rød

Jane Koppang

Per Luneborg

Per Orfjell


Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.

Last ned til Excel