Endring i konsernets egenkapital

Millioner kronerNoterAksje-
kapital
Overkurs-
fond
Annen
innskutt
egenkapital
FondOmregnings-
differanser
Opptjent
egenkapital
Egenkapital til
morselskapets
aksjonærer
Ikke-
kontrollerende
interesser
Total
egenkapital
Egenkapital per 1. januar 20111954 08076192155 90010 458510 464
Årets resultat (698) (698) (2) (700)
Utvidet resultat (192) (192) (192)
Årets totalresultat (192) (698) (890) (2) (892)
Transaksjoner med eierne:
Endring minoritetsinteresser 20 20
Endring egne aksjer 3 3 3
Utdelt ordinært utbytte for 2010 (1 461) (1 461) (1 461)
Andre egenkapitaleffekter (3) (3) (3)
Egenkapital per 31. desember 20111954 08076153 7418 107238 131
Årets resultat (50) (50) (2) (52)
Utvidet resultat (13) (1) (14) (14)
Årets totalresultat (13) (51) (64) (2) (66)
Transaksjoner med eierne:
Endring minoritetsinteresser (1) (1)
Utdelt ordinært utbytte for 2011 (487) (487) (487)
Andre egenkapitaleffekter (2) (2) (2)
Egenkapital per 31. desember 20121954 0807623 2037 554207 575

Styret har foreslått et utbytte på 2,50 kroner per aksje for regnskapsåret 2012. Tilsvarende tall for 2011 var 2,50 kroner per aksje.


Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet

Last ned til Excel