Kontantstrømoppstilling konsern

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20122011
Kontantstrøm fra driften26 1 076 4 540
Betalte renter (480) (540)
Betalte skatter (359) (490)
Netto kontantstrøm fra driften2363 510
Drifts- og ekspansjonsinvesteringer6, 7 (1 084) (1 176)
Salg varige driftsmidler8329
Kjøp av aksjer (28)
Kapitalfrigjøring salg av aksjer med mer282 349
Kontantstrøm investeringsaktiviteter (1 048)1 473
Opptak lån3 5454 832
Nedbetaling av lån (2 904) (7 731)
Utbytte og andre egenkapitaltransaksjoner (484) (1 445)
Kontantstrøm finansieringsaktiviteter 156 (4 344)
Endring i betalingsmidler (656)639
Betalingsmidler per 1. januar870211
Valutagevinst/(tap) betalingsmidler919
Betalingsmidler per 31. desember10, 14223870

Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.

Last ned til Excel