Resultat konsern

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20122011
Salgsinntekter5 11 46613 704
Kjøp varer og energi (6 830) (9 015)
Lønnskostnader19, 22, 23 (908) (864)
Resultat investering i Renewable Energy Corporation ASA (REC)11 (1 090)
Andre (tap)/gevinster - netto20 11717
Andre driftskostnader21 (1 752) (1 630)
Andel resultat i tilknyttete selskap9 2023
Driftsresultat før avskrivninger 2 113 1 145
Avskrivninger6, 7, 8 (777) (803)
Nedskrivninger6, 7, 8 (482)
Driftsresultat 854343
Finanskostnader24 (557) (584)
Resultat før skattekostnad 297 (241)
Skattekostnad25 (349) (456)
Årsresultat (52) (698)
Tilordnet
Aksjonærer i morselskapet (50) (695)
Ikke-kontrollerende eierinteresser (2) (2)
Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje)
Resultat per aksje (= utvannet resultat per aksje)15(0,3)(3,6)

Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet

Last ned til Excel