Utvidet resultat konsern

01. januar - 31. desember
Millioner kronerNoter20122011
Årsresultat(52)(698)
Utvidet resultat:
Omklassifisering av tidligere oppregulering i REC til resultatet ved salg11(194)
Skatt på verdiendring investering i REC2
Verdiendring på sikringskontrakter(1)
Omregningsdifferanser(13)
Utvidet resultat etter skatt(14)(192)
Årets totalresultat(66)(890)
Totalresultat tilordnes:
Aksjonærene i morselskapet(64)(888)
Ikke-kontrollerende eierinteresser(2)(2)
Årets totalresultat(66)(890)

Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.

Last ned til Excel