Ledelseserklæring vedrørende årsrapportens innhold

Vi erklærer etter beste overbevisning at

  • konsernregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven
  • årsregnskapet for morselskapet for 2012 er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge
  • regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.
  • årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor.

 

Styret i Hafslund ASA
Oslo, 19. mars 2013

 

Birger Magnus
styreleder

Maria Moræus Hanssen
nestleder

Ellen Christine Christiansen

Odd Håkon Hoelsæter

Hans Kristian Rød

Jane Koppang

Per Luneborg

Per Orfjell

Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef